Novinka na poli estetické medicíny        Bez řezu        Bez krvácení        Bez narkózy        Bez jizev


Přístroj pro neablativní chirurgii, který způsobil revoluci v terapeutickém přístupu v dermatologické a kosmetické chirurgii. Díky této nové technologii lze dosáhnout stejných výsledků jako v tradiční chirurgii, ovšem bez nutnosti narkózy, která pacienta nevystavuje zbytečným rizikům a nezanechává jizvy. PLEXR (odstraňování tkáně plazmou) ionizuje plyny, které se vyskytují v ovzduší v GAP (což je oblast mezi koncem tohoto přístroje, resp. jeho tryskou, a ošetřovanou tkání, čímž dochází k tvorbě plazmy. Množství vytvořené plazmy záleží na výměně vzduchu v ionizační mezeře (GAP), potažmo na tom, jaké konkrétní plyny jsou do této oblasti zaváděny (argon apod.).

Nástroje, které se v dermatologické chirurgii využívají nejčastěji (kromě kryopeelingu, chemického a mechanického peelingu, které jsou již záležitostí minulosti): nenahraditelný radioskalpel, laser ve všech jeho podobách, Felc a zařízení, které je novinkou na poli plazma chirurgie – přístroj Plexr.

Každý z těchto nástrojů se vyznačuje specifickými vlastnostmi a každý z nich je vhodný pro jiný druh zákroků.

Abychom plně porozuměli tomuto modernímu přístupu v dermatologické chirurgii, přiblížíme si nejprve detailně rozdíly mezi přístroji, které jsou v současné době nejhojněji využívané, tedy laser, Felc, radioskalpel a Plexr.

LASER (z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. zesilování světla stimulovanou emisí záření) využívá emise fotonů (za časoprostorové koherence) k odstranění, odpaření a srážlivosti tkáně.

RADIOSKALPEL využívá radiové vlny, pomocí kterých zvyšuje teplo ve tkáni, díky čemuž dochází – v závislosti na typu modulace – k jejímu srážení nebo řezání, za předpokladu, že dochází k dobrému kontaktu mezi tímto skalpelem a kůží.

FELC (proud elektronů) využívá elektrony ke spálení vnějších vrstev tkáně, aniž by přitom docházelo k nadměrnému zahřívání v okolních oblastech, jako se tomu děje v případě rádiového záření.

Díky neablativní chirurgii můžeme provádět zákroky, které byly ještě v nedávné minulosti zcela nemyslitelné.

Zásadní věci, které je zapotřebí vzít při těchto postupech vždy v potaz:

Každý typ tkáně je zapotřebí ještě před samotným provedením chirurgického zákroku důkladně zhodnotit. Aspekty, kterým musí být věnována pozornost, jsou: mechanická rezistence, rezistance vůči průchodu elektronů, rezistence průchodu fotonů, absorpce světle, elektrická vodivost, tepelná vodivost, objem tkáně, na které bude zákrok prováděn. Při použití radioskalpelu může docházet k absorpci, odrazu, šíření, lomu či přenosu elektromagnetických vln z rádiového záření, v případě laseru se pak totéž týká světla nebo fotonů, zatímco v případě využití přístroje FELC dochází jen k proudění elektrického proudu. Tento rozdíl v samotném chování nám usnadňuje pochopit rozdílné výsledky, jakých může být dosaženo při použití těchto rozdílných druhů energie. Jaký z těchto přístrojů bude využit tedy záleží na tom, jaký konkrétní typ tkáně je zapotřebí ošetřit – v případě, že by nebyl zvolen vhodný typ energie, bylo by velice obtížné takový zákrok provést a lze předpokládat, že dosažený konečný výsledek by nebyl uspokojivý.

Neablativní chirurgie je zjednodušenou formou techniky využívané při chirurgii kůže, která se provádí pomocí přístroje PLEXR, který způsobuje sublimaci ošetřené tkáně, aniž by docházelo k poškození okolní tkáně a pomáhá tak odstranit případné pochybnosti týkající se volby, jaký přístroj je nejvhodnější. Tento postup vychází z potřeby zákroků zaměřených na drobné kosmetické vady či skvrnky, kdy by využití laseru bylo problematické z důvodu činitele odrazu, absorpci a zejména pak z důvodu difrakce (ohybu) ve tkáni, využití radioskalpelu není vhodné z důvodu potřeby dobrého elektrického kontaktu s tkání a FELC není vhodný vzhledem k tomu, že nedokáže ošetřovat vaskularizované tkáně.

Při použití přístroje PLEXR se zvyšuje teplota v důsledku Joulova-Thomsonova efektu pouze ve vnějších částech tkáně a dochází tak k sublimaci jak tkáně, která je špatným vodičem, tak tkáně, která je dobrým vodičem, aniž by způsoboval propadliny nebo dyschromii.

 

Zakupte si poukaz na proceduru online přímo zde.
[product_category category=“Plexr“ orderby=“date“]

V případě dotazů o ošetření přístrojem Plexr nás neváhejte kontaktovat.

Fotogalerie

plexr

Před zákrokem a po zákroku

Video